צור קשר

שדה חובה

תנאי שימוש

משתמשים יקרים,

  

1. כל שימוש באתר כפוף לתנאים אלו. כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, במדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") ובכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר (כולם יחד ולחוד לפי העניין - "התנאים"). אנא קיראו אותם היטב שכן הם מחייבים אתכם כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.

 

2. אנא שימו לב שבכל קשר שתיצרו עם האתר או עם העסק שלנו בדרך אחרת, באמצעות טופס צור קשר או באמצעי תקשורת אחרים (דוגמת שיחות טלפון, WhatsApp וכדומה), התנאים יחשבו כתנאים מחייבים.

 

3. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו, בתכניו ו/או בשירותים שבו, אתם מעידים על הסכמתכם לתנאים, בין אם קראתם אותם במלואם ובין אם לאו, ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעתם. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. אם אינכם מסכימים לדבר מה המפורט בהם – אנא אל תפעלו באתר שכן אתם כפופים להם.

 

4. הגדרות

 • "האתר" - לרבות מפעיליו (מליס / מלי סנדלר-בקר), בעליו, שותף עסקי וכל נציג אחר מטעמו, ככל שהדבר רלוונטי. "משתמש" או "אתם" הינו כל אדם ו/או גוף אחר העושה שימוש מסוג כלשהו באתר, בעסקאות המוצעות באמצעותו או בשירות אחר כלשהו המוצע בו, לרבות מידע או שירות משותף עסקי זה או אחר.
   
 • "שותף עסקי"– כל עסק מכל סוג שהוא (לפי תחומי העסקים המפורטים באתר מעת לעת), המתקשר עם מי מהמשתמשים באמצעות שימוש באתר, לרבות כזה המספק מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. לעתים יקרא גם "עסק".
   
 • "עסקה" – כל סוג של התקשרות בין משתמש לבין שותף עסקי, על כל תנאיה, ביצועה וכל הקשור עימה.
   
 • "בקשת מידע" – חיפוש פרטים על שותף עסקי רלוונטי ומסירת פרטי קשר לצורך יצירת קשר עם בעלי מקצוע.

 

5. האתר משמש מקור לתוכן מעניין וכן מאפשר לנו ולאחרים להציע שירותים מקצועיים בדרכים שונות. מטרתו העיקרית של האתר היא לספק לכם תכנים שיעניינו אתכם, בתחומי התמחותנו. עם זאת, ככל שתפנו אלינו, אנו ניצור עמכם קשר (אנו או שותפינו העסקיים) ונציע לכם לקבל הצעות מסחריות ופרסומיות שונות ביחס לשירותים שלדעתנו יסייעו לכם. ככל שייווצר קשר ביניכם לבין שותף עסקי שלנו, הרי לנו אין כל אחריות ו/או השפעה על העסקה, תנאיה, ביצועה, איכות השותף העסקי וכל עניין אחר הקשור בכך.

 

6. האתר נועד לשימוש אישי-פרטי בלבד. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר שאינו שימוש אישי-פרטי, אלא אם התקשרתם עם האתר בהסכם ספציפי, בכתב, המתיר זאת.

 

7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

פעילות האתר ופעילותכם בו:
 

8. האתר כמקור לקבלת שירותים. האתר משמש אותנו לספק לכם מידע מעניין וחשוב. כמו כן, אם תרצו בכך, האתר ישמש אותנו ואת שותפינו העסקיים ליצירת קשר עמכם ויאפשר לנו ולהם להציע לכם את שירותינו ושירותיהם. אם אינכם מעוניינים בכך, אנא אל תפנו אלינו.

 

9. השירותים עשויים להשתנות. האתר מעמיד לרשותכם מספר מגוון של שירותים ואפשרויות העשויים להשתנות בכל עת, אף בלי מתן הודעה מראש אודות השינוי. האתר לא יצטרך להודיעכם על שינוי כלשהו כאמור, ועליכם לבדוק את האתר בכל מועד רלוונטי.

 

10. גישה חופשית לאתר או לשירות אינה זכות. אף אם בשלב כלשהו איפשר האתר גישה חופשית לשירות כזה או אחר, הרי אין בכך כל התחייבות להוסיף ולאפשר גישה חופשית שכזו, והאתר רשאי להפסיק, לשנות ו/או לגבות תשלום בגין כל שירות מייד עם מתן הודעה על כך.

 

11. האתר עשוי להשתנות. האתר עשוי ורשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר (כולו או חלקו), מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים שבו - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

 

12. ההרשמה לאתר. האתר אינו מצריך הרשמה לשם קבלת השירותים שלנו או לשם יצירת הקשר עמנו או עם שותפינו העסקיים.

 

13. על הפרטים להיות מלאים ונכונים כדי למנוע תקלות. בעת מסירת פרטיכם, חשוב שתקפידו כי פרטיכם יהיו נכונים, מדויקים ומלאים. אנא שימו לב כי מסירת פרטים שגויים, חלקיים או לא מדויקים עלולה להוביל לתקלות בקבלת מידע או הצעת מחיר עבור השירות המבוקש מאיתנו, בהפניית שותפים עסקיים שאינם מתאימים ובכלל – לפגיעה מהנאתכם משירותי האתר.

 

14. תכני והתחייבויות צדדים שלישיים – באחריותם. בשל פעילות האתר, כל התכנים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים (דוגמת שותפינו העסקיים) וכל ההתחייבויות אותם הם נוטלים על עצמם, יהיו באחריותם המלאה – והבלעדית – בלבד. האתר אך ורק מאפשר להם להציג תכנים ולהציע שירותים שונים, אך אינו מתערב בהם ואינו אחראי לתוכנם.

 

הזכויות באתר ובתכניו:
 

15. הזכויות באתר ובתכניו: הזכויות המלאות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) באתר עצמו, בעיצובו, בשירותים שנכללים בו, בקוד המרכיב אותו, במאגרי המידע שלו, בתכניו, במאמרים שבו ובכל יתר רכיבי השירותים והעסקאות, לרבות בכל קובץ (נתונים, צליל, תמונה, וידאו או אחר) או מידע (בין אם בטקסט, בגרפיקה או בכל דרך אחרת) ("תוכן") הינן בידי האתר או בידי צד שלישי שהתיר את השימוש בתכנים וסיפק אותם.

 

16. איסור שימוש אלא ברשות מפורשת. על כן, אסור כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכניו אלא על פי הרשות שמעניק האתר במפורש בלבד בתנאים אלו, או הרשות שהעניק כל בעל זכויות בתכנים ספציפיים. כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ההרשאה שניתנה ביחס לאותו תוכן, כל העתקה, הפצה או שימוש אחר בתכנים, אסורים אלא אם נכתב במפורש אחרת.

 

17. איסור ביצוע פעולות בתכנים. חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להציג ולבצע כל פעולה אחרת בתכנים שבאתר, בתוצריו ו/או בעיצובו של האתר, אלא אם ניתנה הרשאה מראש ובכתב לכך. כמו כן חל איסור לפגוע בדרך כלשהי בהודעות, אזהרות ו/או כל סימון אחר המופיע ליד התכנים באתר, דוגמת ©, "כל הזכויות שמורות" וכדומה.

 

18. רשיון השימוש: האתר מתיר לכם בזאת רשיון שימוש מוגבל מאוד באתר ובנתונים שבו. רישיון זה מוגבל לקריאת התכנים שבו ולשימוש אישי שלכם בהם.

 

השימוש באתר:
 

19. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר

 • באופן העלול לגרום למי מהמשתמשים או שותפינו העסקיים שלנו הטעיה, טעות או תקלה אחרת.
   
 • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא.
   
 • באופן העלול לאפשר, לעודד, לשדל, או להמריץ אחרים לפעול בניגוד לחוק.
   
 • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
   
 • באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים.
   
 • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
   
 • באופן המאפשר, מעודד, משדל או ממריץ אחרים להפר כל דין או הסכם.
   
 • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר או שותפיו העסקיים או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלהם.
   
 • באופן הכולל העלאת כל חומר העלול לפגוע במוניטין של האתר, לרבות תכנים ונתונים שאינם נכונים, מדויקים או עדכניים.
   
 • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS), הצעת הצעות שלא תעמוד בהן וכד').
   
 • באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עוינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים או מומחים אחרים.
   
 • באופן הכולל הפעלת כל תוכנת "רובוט" או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבאתר לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרישיון שלמעלה.
   
 • באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו ו/או שינוי פלטי האתר, הורדת סימנים מזהים, שינוי עיצובם וכדומה.
   
 • באופן שיש בו כדי לפגוע באוביקטיביות או באמינות של האתר.
   
 • על מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שהוא שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. לתשומת ליבכם – לחברה ולאתר מדיניות של הסרת כל חומר הפוגע בזכויות כאמור, שלא תגרע מאחריותכם על פי כל דין ועל פי מסמך זה.
   
 • לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.

 

20. שימוש בהזמנת שירות. בקשת מידע תוגש לאתר אך ורק במטרה לקבלת מידע לצרכיך שלך ולמטרותיך האישיות. חל איסור חמור לבקש מידע, לפנות לאתר או לעשות כל שימוש מידע שנמסר לך מהאתר ו/או משותפינו העסקיים בצורה מסחרית או בצורה שאינה אישית – שלך.

 

21. הפסקת שירות וחסימתו. האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק או לסרב להעניק שירות, מידע ו/או עסקה וכן לחסום גישה של משתמש כלשהו לאתר או לחלקיו השונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ובמיוחד, אך לא רק, עם ביצוע אחת מהפעולות האסורות המפורטות מעלה.

 

22.עם זאת, ככל שתחסם גישה כאמור, הרי הדבר ייעשה אך ורק מטעמים סבירים וכל תשלום ששולם בפועל, אם שולם, והתמורה בגינו טרם נמסרה יזכה את המשלם בהחזר התמורה אותה שילם.

 

23. הפסקת פעילות האתר. האתר אף יהיה רשאי לסיים כל אחד או יותר מהשירותים המוצעים או ניתנים על ידו או להפסיק את פעילותו כולה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדו עקב כך.

 

אחריותכם, והגבלת אחריות האתר
 

24. האתר, ההפניות והפניות שתקבלו הינם "כמות שהם", וללא אחריות. האתר וכל המידע, אנשי המקצוע (ופרטיהם), המוצרים, השירותים (בין של האתר ובין של צדדים שלישיים), העסקאות, ההצעות, ההתקשרויות והנתונים המוצגים במסגרתו ניתנים כמות-שהם ("as-is") בלא כל מצג או אחריות מכל מין וסוג שהוא, ולעתים הם אף מסתמכים על מידע שמסר צד שלישי כלשהו בידי האתר.

 

25. העדר אחריות. האתר וכל מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – אבדן נתונים, אבדן רווחים ועסקאות וכיוב'), בין אם עקב פגמים במידע ובנתונים, חוסר יכולת להשתמש במידע, אי התאמתו ו/או אי אספקתו של המידע או עיכוב במסירתו, בעיה כזו או אחרת מול בעל המקצוע, טענות ביחס לשותף העסקי, טענות בקשר לאופן בחירת שותפינו העסקיים על ידי האתר ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר, בנתונים הנמסרים על פיו ובשותפינו העסקיים הנמצאים בו.

 

26. העדר מצגים. אין ולא תהיינה כל ערבויות או מצגים (מפורשים או משתמעים), לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים והשירותים המוצעים, אמינותם, זמינות האתר ותקינותו, מסחריותם (Merchantability), התאמתם  לצרכי המשתמש או לכל צורך אחר, על היותם נקיים מכל הפרה של דין, הסכם או זכות צד שלישי כלשהו וכן על היותם נקיים מכל וירוס או תוכנה עוינת אחרת.

 

27. האחריות לכל בדיקה – עליכם, המשתמשים. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית והמלאה ביחס לכל פעילותו של שותף עסקי, נתון, מוצר, שירות או עניין אחר מוטלת על כתפי אותו שותף עסקי ועליו בלבד. האתר אינו קשור, אינו מעורב ואינו אחראי בתוכן ההתקשרויות, העסקאות וכל התנהלות אחרת ביניכם לבין שותפינו העסקיים השונים שבו, אף אם ניסה לסייע בידיכם לפתור את הבעיה, ככל שנוצרה עם בעל המקצוע.

 

28. יצירת קשר בין שותפינו העסקיים לביניכם אינה מטילה אחריות על האתר. אין בהפניית שותף עסקי כזה או אחר אליכם כדי להוות המלצה על המקצוע אותו שותף. עליכם, כצרכנים נבונים וזהירים, לבדוק בעצמכם את נסיונו של השותף העסקי שפנה אליכם, התאמתו לצרכיכם, את העסקה המוצעת ואת כל הקשור בהם. האחריות המלאה על כל התקשרות עם כל אדם או גוף כזה תהיה עליכם בלבד.

 

29. החלת הגבלת האחריות בהיקף המירבי. ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות האתר באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות האתר ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של האתר לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על סך של 3,000 ש"ח לכל היותר.

 

30. אין פיקוח על שותפינו העסקיים והתחייבויותיהם. האתר אינו יכול ואינו לוקח על עצמו לפקח על או לבדוק בדרך כלשהי את שותפינו העסקיים, העסקאות, מחירי המוצרים או השירותים, המוצרים או השירותים עצמם, תנאיהם, ביצוען של העסקאות וכל עניין אחר הקשור בהן. כל טעות, חסר, אי עמידה בתנאים, אספקת מוצר שגוי או חסר, אי התאמה, תקלה, או בעיה אחרת שתהיה ("פגמים"), לא תהיה באחריות האתר אלא בעל המקצוע הרלוונטי בלבד. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את פרטי והתאמת כל עסקה אותה הוא יוצר או בה הוא מתקשר; האתר אינו נוטל על עצמו אחריות לכך ואינו מתחייב אף לתקן כל פגם כאמור. האחריות הבלעדית לפגמים תהיה על בעל המקצוע הרלוונטי.

 

31. האתר אינו מהוה תחליף ליעוץ מקצועי. יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. על כן, אין להסתמך על התכנים באתר כתחליף לייעוץ מקצועי כלשהו, אלא כמערך נתונים תומך המתווסף על ייעוץ מקצועי.

 

32. האתר ותכניו, וכן הפנייתו של שותף עסקי אליכם אינם מהווים המלצה ואין להסתמך עליהם. אין בכל תוכן ו/או נתון המצוי באתר ו/או בשירותים שבו ו/או ביצירת קשר של שותף עסקי שלנו עמכם משום המלצה או חוות דעת בדבר בעל מקצוע כזה או אחר. כל החלטה בדבר השימוש בתכני האתר ונתוניו תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

 

33. אין התחייבות לפעולה ללא תקלות. האתר אף אינו יכול להתחייב ואינו מתחייב לתפקוד או למבנה כזה או אחר ולפעילות רציפה ונקיה מתקלות.

 

34. אין התחייבות להתאמה למטרה או לאי הפרה. האתר אינו מתחייב כי המידע יתאים למטרה כלשהי או שלא יפר זכויות של צדדים שלישיים. האחריות לבדוק עניינים אלו מוטלת עליכם המשתמשים והאתר אינו יכול ואינו מתכוון לבדוק זאת.

 

35. שינוי אפשרי בכל עת וללא הודעה. האתר יוכל לשנות בכל עת כל רכיב מרכיביו, לרבות כל עמוד, מידע, כרטיס או רכיב אחר. אופן הצגת המידע והשירותים יהיה כפוף להחלטת האתר ויהיה ניתן לשינוי על ידו לפי שיקול דעתו.

 

36. שיפוי  האתר. אתם מתחייבים לשפות את האתר ו/או כל מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו ויועציו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

37. אין אחריות לפריצות, וירוסים והפרעות. האתר נוקט באמצעי אבטחה לפי מיטב שיקול דעתו, אולם מטבע הדברים לא ניתן למנוע פריצות או הפרעות אחרות לפעילות האתר או לסודיות הנתונים הנאגרים בו. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למי מהמשתמשים עקב פריצה כלשהי לנתונים ו/או לאתר.

 

38. אין התחייבות לביצוע גיבוי. האתר אינו מתחייב לשמור גיבויים שוטפים לתכנים המאוחסנים בו, והינכם מתבקשים לגבות כל מסמך ונתון חיוני / הדרוש לכם המועלה אליו – בעצמכם.

 

קישורים:
 

39. קישורים לאתרים אחרים: האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. קישורים אלו נועדו לנוחותכם בלבד. האתר אינו קשור או שולט בתכנים ובמידע המופיעים באתרים אליהם מובילים קישורים אלו או שניטלים מהם ואינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים שם. אין בציון קישורים אלו באתר משום אישור לתוכן המופיע בהם או משום יצירת קשר כלשהו בין האתרים לאתרים האמורים. במידה ונתקלתם בקישור אשר התכנים בו אינם חוקיים, פוגעים, מפרים זכויות או פסולים מסיבה אחרת – אנא עדכנו אותנו בהקדם.

 

40. אין בהופעת קישור כזה או אחר משום כל הסכמה או המלצה על תוכן או עמדה המצויים באתר המקושר, אין להעיד על הסכמת האתר לתכנים אלו או על התאמה כלשהי שלהם ויתכן שהם לא יענו לצרכיך או שתמצא אותם מקוממים או פוגעים. האתר אינו אחראי לתכנים אליהם מוליכים הקישורים שבאתר  או לכל שימוש שיעשה בהם.

 

41. כמו כן, אין התחייבות כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואנו רשאים להסיר מהאתר בכל עת כל קישור הנמצא בו או לשנותו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

42. הצגת עמודי ותוצרי האתר במקומות אחרים: אין להציג את דפי האתר באתרים אחרים באמצעות מסגרות אלא בשלמותם (לרבות כל פרסומת המופיעה בהם), ואין לבצע כל קישור עמוק לדפי האתר או הצגה אחרת של האתר באופן שלא יכלול את כל הפרסומות המופיעות בדפי האתר באמצעות עקיפתן. כך גם חל איסור על הצגת תוצרי האתר והשירותים באתרים אחרים כלשהם.

 

43. איסור לקשר: אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים השנויים במחלוקת, תכנים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

שינוי בתנאים אלו:
 

44. האתר רשאי לשנות תנאים אלו (לרבות כל ההסכמים האחרים הנכללים בו) בכל עת, לפי שיקול דעתו ומבלי ליתן כל הודעה על כך למשתמשים.

 

45. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש עמוד זה, ובתחתיתו יהיה קישור תנאים הישנים. הינכם מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאים אלו ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר המתייחס אליכם, על מנת לוודא את תנאיהם.

 

46. כל שימוש שייעשה באתר לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמה לתנאים החדשים.

 

שונות:
 

47. ביטול התנאים: בכל מקרה בו בית משפט מוסמך יקבע כי התנאים, כולם או חלקם, אינם ברי תוקף או שיש לשנותם, יוחלפו סעיפיהם בסעיפים שתוכנם קרוב ככל האפשר לתוכן סעיפי התנאים הקיימים במועד הרלוונטי. יתר סעיפיהם יוותרו בתוקפם.

 

48. ויתור: ויתור של צד על זכות המוקנית לו, לא ילמד על ויתור כלשהו על זכות אחרת כלשהי.

 

49. קיצור תקופת ההתיישנות: המשתמשים מסכימים בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש (שנה) ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור אופי השימוש באתר. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 

50. בוררות, סמכות מקומית והדין החל: כל מחלוקת שתתגלה ביניכם לבין האתר, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, השירותים שבו וכדומה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה, אשר זהותו תיקבע על ידי יו"ר מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

 

51. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.

 

52. מכירת האתר, מאגרי המידע ו/או התכנים: האתר ובעליו שומרים על זכותם למכור את האתר, את מאגרי המידע שנאספו באמצעותו ו/או את תכניו וכן את הגוף המנהל או את עסקיו לכל גוף שהוא בלא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים. לא יהיה בכך כדי להקים טענה או תביעה כלשהי כנגדם. כמו כן רשאי האתר להסב תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר לכל גוף שלישי אחר ואף הסבה זו לא תקים טענה או תביעה לצד כלשהו.

 

נוסח התנאים עודכן ביום 12 במרץ 2017.

הלקוחות שלנו

האוניברסיטה העברית בירושלים 
סוזוקי ישראל 
איתוראן 
מור בית השקעות 
מכשירי תנועה 
משרד העלייה והקליטה 
משרד עו”ד מיתר ליקוורניק ושות' 
הרשות לפיתוח הנגב 
קבוצת שגראוי 
המכללה האקדמית לישראל 
ויגן פרנדלי 
פיליפ מרטינס 
המכללה לעיצוב - בניין ודיור 
המקום, תל אביב 
עץ ועצה 
בריאותא 
עיריית באר שבע 
קבוצת הורוביץ 
הקרן לחקר הסרטן בישראל 
מכון היצוא 
פרומתאוס יעוץ כלכלי 
משרד עו”ד SHG 
מיסטרביט - קודינג אקדמי 

לקוחות ממליצים

הקרן לחקר הסרטן בישראל:

"עבודה מצוינת! תודה על המקצועיות, האנושיות, התוכן המרתק והפרסום המדויק בדף הפייסבוק של הקרן לחקר הסרטן בישראל"

החברה לפיתוח עסקי באר שבע:

"נעזרנו בשירותי מליס לצורך כתיבה שיווקית של חומרי הסברה אודות פעילות החברה. קיבלנו שירות מקצועי ואיכותי, תוך הקפדה על פרטים. מהירות התגובה לבקשתנו היתה מהירה ויעילה, ולאורך כל העבודה המשותפת זכינו לזמינות מלאה ואוזן קשבת לצרכי החברה"

אורי שביט, "טבעוניות נהנות יותר":

"מקסימות, נותנות שירות מכל הלב וברוחב לב - ניכר שהן אוהבות את מה שהן עושות ותענוג לעבוד איתן. תודה על כל העזרה בניהול התוכן לטבעוניות שנהנות יותר!"

"המקום" תל אביב:

"שירות מקצועי ויעיל לפרסום באינטרנט, שיווק בפייסבוק, קידום כתבות בטאבולה ויעוץ שיווקי מקיף. המענה לצרכים שלנו מיידי, והעיקר - הכל באווירה נהדרת והמון רצון לעזור. הלוואי שהיו לנו עוד ספקים כאלה..."

משרד עו"ד קרן זרקו זמיר:

"שירות אדיב, יעיל ומקצועי בצורה מעוררת השתאות. תוכן מעולה, שיווק באינטרנט באמצעות פייסבוק וטאבולה, וייעוץ שיווקי כולל שסייעו רבות בקידום האתר, תוך מתן יחס אנושי מצוין, הגדלת ראש וחשיבה יסודית על משמעות של כל מילה"

המרכז הרפואי בריאותא:

"זכינו לשירות מקצועי שניכר שהתבצע מתוך נסיון רב וידע בתוכן, שיווק ומיתוג, וקיבלנו מענה מהיר ותוצר איכותי ללא דופי"

המכללה לעיצוב, "בניין ודיור":

"תודה על הליווי לאורך כל הדרך - בבניית האתר ובפרסום בפייסבוק, על ההדרכה הנעימה ועל הסבלנות הרבה. תמיד עם התחושה שיש על מי לסמוך ושאתם עושים את המקסימום!"

משרד עו"ד נתיב, צוריאנו, כהן:

"תודה על עבודה מקצועית ונפלאה (!!!) בכתיבת תוכן לאתר האינטרנט של משרדנו. תודה על תשומת הלב לפרטים הקטנים (גם אלה שבאחריות גורם אחר), הנעימות והאדיבות, המענה המהיר והענייני - ובעיקר על התוצר הסופי. היה לנו לעונג!"

דרור גילאון, יועץ פיננסי:

"מוח שיווקי מבריק! יכולת מדהימה לקחת את הסיפור של העסק ולהמחיש אותו באופן אלגנטי, מעניין ומדויק למטרה, בעזרת כתבה שיווקית ופרסום בטאבולה"

אילנית רם, מנכ"לית מלון Sea תל אביב:

"רגישות מקצועית, הבנה מהירה של דרישות הלקוח, וכתיבת תוכן ברמה גבוהה לאתר ולפרסום באאוטבריין. תוצאות מרשימות, ללא ספק התחלה של ידידות נפלאה"

אלון שניידרמן, Web3D:

"כתיבת תוכן שמגיעה מתוך הבנה עמוקה ומקצועית של עולם התוכן של הלקוח. כתיבה איכותית ועריכה מיטבית. ממליצים בחום"

שאלות נפוצות על פרסום בפייסבוק

למה כדאי לפרסם בפייסבוק? למי זה מתאים? איך יודעים שהפרסום עובד? ומהי הדרך הכי טובה לעשות את זה? ריכזנו עבורכם את כל השאלות הנפוצות שכולם שואלים על פרסום בפייסבוק, כדי שתדעו איך מתחילים ולמה כדי לשים לב כדי להתחיל קמפיין מנצח.
קרא עוד

טיפים לאינסטגרם

לפני הכל, פתחו חשבון אינסטגרם עסקי ולא אישי, וזכרו שהוא חשוב לא פחות מהאתר ועמוד הפייסבוק שלכם. שנית, אל תנסו למכור. נשמע אבסורדי? אבל זה מה שעובד, מבטיחים. שלושה טיפים לשיווק באינסטגרם, שכל עסק צריך להכיר וליישם – בכתבה שלפניכם.
קרא עוד

שיווק באינטרנט: איך מפרסמים עסק ומגדילים רווחים?

עורכת הדין השקיעה אלפי שקלים בשיווק שלא הביא לקוחות, יועץ המשכנתאות רצה לפרסם בפייסבוק כי "זה מה שכולם עושים". עם כל כך הרבה אפשרויות לשיווק באינטרנט - איך יודעים במה לבחור?
קרא עוד

מה זה טאבולה (Taboola)?

איך חושפים את המוצר או השירות שלכם בפני הגולשים של ynet, "וואלה" ו"ישראל היום"? התשובה: באמצעות פרסום כתבה שיווקית דרך טאבולה – רשת פרסום לקידום כתבות באתרי התוכן הגדולים
קרא עוד

לא רק לעסק חדש: 5 טיפים לשיווק באינטרנט

למה צריך לבנות אתר לעסק ומתי אפשר להסתפק בדף פייסבוק? איפה להשקיע את תקציב הפרסום באינטרנט – בגוגל, פייסבוק, טאבולה או אאוטבריין? ומה זה רימרקטינג וגוגל אנליטיקס? חמישה טיפים חשובים לשיווק עסק באינטרנט.
קרא עוד

בחירת שם למותג, חברה או עסק

מקימים מותג, חברה או עסק חדש? עוד לפני שמתחילים לבנות לו אתר, לשווק בפייסבוק ואפילו להדפיס כרטיסי ביקור - לפני הכל, צריך למצוא לו שם מתאים. איך עושים את זה? הנה 10 דרכים לבחירת השם המושלם.
קרא עוד

המדריך המלא לשיווק עסקים באינטרנט

לפרסם בפייסבוק, אינסטגרם או גוגל? ואולי בכלל כדאי לקדם כתבה שיווקית באאוטבריין או טאבולה? אם התבלבלתם משפע האפשרויות לשיווק באינטרנט, קבלו את המדריך שיעשה לכם סדר בבלאגן.
קרא עוד

מה אסור לפרסם בפייסבוק?

אחת הדרכים הכי אפקטיביות לפרסום באינטרנט היא קמפיין פייסבוק. לפני שמתחילים, כדאי להכיר את כל האיסורים והמגבלות על מוצרים ושירותים שלא יקבלו את אישור הרשת החברתית - ולכן לא יעלו לאוויר.
קרא עוד

איך להשיג לידים לעסק?

אתר אינטרנט, דפי נחיתה, פרסום בגוגל, פרסום בפייסבוק – תקציב הפרסום שלך יכול להתפזר לכל כך הרבה מקומות, אבל איפה הכי כדאי להשקיע אותו? הגיע הזמן להכיר את אפשרויות השיווק הכי פופולריות באינטרנט, ולהתחיל לקבל לידים.
קרא עוד

7 טיפים לכתבה שיווקית באינטרנט

אאוטבריין וטאבולה הן שתי הדרכים העיקריות בישראל לשיווק באמצעות תוכן – כתבות שיווקיות המתפרסמות בכל אתרי התוכן בארץ. הנה 7 טיפים שכדאי להכיר לכתיבת כתבה מוצלחת ולקמפיין אפקטיבי.
קרא עוד

8 טיפים לפרסום באאוטבריין

פרסום באאוטבריין יכול להיות מאוד אפקטיבי לקידום תוכן שיווקי, אך רק בתנאי שעושים את זה נכון. הנה שמונה דרכים לשדרוג כל קמפיין אאוטבריין, מההחלטה על נושא הכתבה ועד ליצירת קמפיין משלים בפייסבוק או בגוגל.
קרא עוד

מה זה אאוטבריין (Outbrain)?

מחפשים דרך חדשה לפרסם את המוצר או השירות שלכם? כתבה המקודמת באמצעות אאוטבריין (Outbrain) תאפשר לכם להגיע לגולשים באתרי התוכן הגדולים
קרא עוד

שיווק באאוטבריין וערוצים נוספים

מפרסמים באאוטבריין? על מנת למקסם עוד יותר את פעילות השיווק באינטרנט, כדאי להכיר כמה דרכים באמצעותן ניתן לייעל את הקמפיין באאוטבריין ולשלב אותו עם ערוצי פרסום נוספים.
קרא עוד

קופירייטינג לעסק: הדרך הנכונה לקמפיין מצליח

קופירייטינג מקצועי לאתר האינטרנט, לפוסטים בפייסבוק ואפילו לפליירים, יצליח להסביר לכולם בדיוק מה אתה מוכר ולמה הם חייבים דווקא את המוצר שלך. קופירייטינג - לא רק לקמפיינים גדולים ועתירי תקציב.
קרא עוד

איך כותבים תוכן לאתר? 5 טיפים לתוכן שיווקי איכותי

תוכן לאתר הוא אחד הכלים השיווקיים החשובים ביותר שיש. הוא יכול להזרים אליך גולשים, לקדם את העסק שלך ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש – ולשכנע אנשים לקנות ממך. הכל, כמובן, בתנאי שעושים את זה נכון.
קרא עוד

אינסטגרם לעסק: זה ממש לא פייסבוק

כמעט לכל בעל עסק יש דף עסקי בפייסבוק, אבל כדאי שתתחיל לשים לב גם לאינסטגרם – רשת חברתית מבוססת תמונות המיועדת רק למכשירים ניידים, חושפת את הפוסטים שלך ל-100% מהעוקבים ומאפשרת לך לפרסם את העסק בחינם.
קרא עוד

איך לשווק עסק בחינם?

איך בונים אתר, פותחים בלוג, מעצבים מודעות יפהפיות, עורכים תמונות ונשארים תמיד מעודכנים בכל מה שקורה, בלי לשלם אפילו שקל על יועץ שיווק, חברה לבניית אתרים או סטודיו לעיצוב גרפי? הנה 10 דרכים לשיווק עסק חדש, כולן לגמרי בחינם.
קרא עוד

8 טיפים לניהול אינסטגרם לעסק

אינסטגרם יכולה לשמש כלי פרסומי מדהים להגדלת מכירות ולחיזוק המותג, וניתן להגיע בעזרתה לקהל עצום של לקוחות פוטנציאליים לכל עסק. הנה כמה טיפים קלים לביצוע, שיעזרו לך להוציא את המקסימום מהרשת החברתית הפופולרית.
קרא עוד

5 טיפים לניהול מדיה חברתית

כמעט לכל עסק יש היום לפחות דף עסקי בפייסבוק. כדי לגרום לשיווק ברשתות החברתיות להצליח – צריך לדעת איך לעבוד נכון, לגרום לכל פוסט להגיע לכמה שיותר אנשים, ובעיקר לעודד אינטראקציה עם האוהדים. הנה 5 טיפים חשובים לניהול מדיה חברתית.
קרא עוד

5 טעויות נפוצות בניהול חשבון אינסטגרם של עסק

באיזה תמונות לא מומלץ להשתמש באינסטגרם, כמה טקסט זה יותר מדי ובאיזה שעות אף אחד לא יראה את הפוסטים שלך? טעויות נפוצות בניהול חשבון אינסטגרם לעסק - לקרוא ולא ליישם.
קרא עוד

פרסום בפייסבוק למתקדמים: 10 טיפים שימושיים

פרסום בפייסבוק הוא דרך יעילה וזולה במיוחד לשיווק של כל עסק או חברה, אבל עם הטיפים למקצוענים שתקרא כאן – ביצועי המודעה שלך יזנקו לשמיים והטלפון לא יפסיק לצלצל. הנה 10 טיפים מדהימים שישדרגו לך את הקמפיין.
קרא עוד

פרסום בפייסבוק: למה חשוב לקדם פוסטים בתשלום?

נגמרו הימים בהם היה מספיק ללחוץ "לייק" לעמוד פייסבוק כדי להתחיל להיחשף לכל התכנים שלו. היום, החשיפה האורגנית של רוב הדפים העסקיים שואפת לאפס, והדרך העיקרית להתגבר על המכשול היא קידום ממומן.
קרא עוד

12 רעיונות לפוסטים בפייסבוק למשרד עורכי דין

דף פייסבוק עסקי הוא כבר מזמן חלק ממעטפת השיווק הדיגיטלי של כל משרד עו"ד מצליח. אם עדיין אין לכם דף עסקי או שאתם פשוט לא יודעים איזה תוכן לפרסם בו – הנה כמה רעיונות שיעזרו לכם להתחיל.
קרא עוד

20 רעיונות לפוסטים מעניינים בדף עסקי בפייסבוק

דף עסקי בפייסבוק יכול להיות הרבה יותר מ"בוקר טוב חברים" ו"סופ"ש נעים לכולם". הנה 20 סוגים שונים של פוסטים שאפשר להעלות לדף פייסבוק, וכל עסק יכול להתאים לעצמו וליישם בקלות.
קרא עוד

תזמון פוסטים בפייסבוק

אם יש לך דף עסקי בפייסבוק, כדאי שתכיר את האפשרות לתזמן פוסטים מראש. מדובר באופציה פשוטה שיכולה לחסוך זמן, הופכת את ניהול העמוד לקל ונוח – וכל אחד ממנהלי הדף יכול להשתמש בה. איך עושים את זה? בקלות
קרא עוד

איך קופירייטינג יכול להשפיע על אתר האינטרנט שלך?

לתכנן אתר מסודר וברור, להעביר את המסר השיווקי המדויק ולהשתלב בצורה מושלמת עם העיצוב: הנה 5 טיפים לקופירייטינג ולתכנון נכון של אתר אינטרנט, שיעזרו לך למשוך הרבה יותר גולשים ופניות מלקוחות.
קרא עוד

שיווק באינטרנט: השקעה משתלמת או בזבוז כסף?

גם בעלי עסקים מצליחים מוצאים את עצמם מבזבזים הון תועפות על הקמת אתרי אינטרנט ופרסום בפייסבוק שלא מביאים להם אפילו לקוח אחד. למה זה קורה ומה צריך לעשות כדי להרוויח היום משיווק באינטרנט?
קרא עוד

חמש הטעויות הכי גדולות שעסקים עושים בפייסבוק

פתחת דף עסקי חדש בפייסבוק? חשוב שתימנע מחמש הטעויות האלו כדי לא לגרום לנזק תדמיתי למותג שלך, להבריח לקוחות פוטנציאליים ואפילו לאבד לקוחות. לקרוא וליישם.
קרא עוד

מה ההבדל בין דף נחיתה לאתר אינטרנט?

אתה רוצה שהלקוחות שלך יקבלו מידע מלא על העסק או המוצר שלך, אבל לפעמים הם יודעים בדיוק מה הם רוצים, ורק צריכים ליצור קשר. בדיוק בשביל זה המציאו את דף הנחיתה - לפרסום באינטרנט או בפייסבוק.
קרא עוד

5 סיבות טובות לפרסם את העסק שלך בפייסבוק

האפשרות להגיע בדיוק לקהל היעד שלך, חשיפה עצומה של עשרות אלפי גולשים בחודש, מעקב ביצועים שוטף, יתרון על פרסום בגוגל ועלות נמוכה – כל אלה הופכים את פייסבוק לפלטפורמת פרסום מדהימה כמעט לכל אחד.
קרא עוד

בניית אתר בחינם, בפחות מחמש דקות

מבין האפשרויות שיש היום לבניית אתר אינטרנט חדש, מרשים וללא השקעה כספית, הדרך הפשוטה ביותר היא כנראה מערכת בלוגר של גוגל. ושלא תתנו למילה "בלוג" לבלבל אתכם: ברגע שהאתר עובר דומיין, אף אחד לא יכול לדעת איך הוא התחיל.
קרא עוד

תוכן לאתרים - מתי זה הפך למוצר מבוקש?

אם זה לא קורה באופן טבעי, גוגל תגרום לזה לקרות: מאתרי האינטרנט התמימים של שנות התשעים, דרך אתרי ספאם עמוסי מילות מפתח ועד לאתרים איכותיים, כך הצליחה גוגל לשדרג לנו את התוכן ברשת. אבל לא לגמרי.
קרא עוד

כמה עולה לפרסם בפייסבוק?

התשובה: החל מ-10 שקלים ליום או 100 שקלים לתקופת פרסום מוגדרת, לפי קליקים או חשיפות. עלות הפרסום בפייסבוק מתחלקת לתקציב המועבר ישירות לפייסבוק, ולעלות ניהול חודשית אם הקמפיין מנוהל על ידי חברת פרסום חיצונית.
קרא עוד

חנות הלייקים של פייסבוק

באנרים חדשים לקידום עמודים עסקיים מציפים לנו את הניוזפיד, ואם יש לכם דף עסקי בפייסבוק, בטח שמתם לב לאפשרות החדשה שצצה לכם להגדלת מספר הלייקים בעמוד על ידי פרסום אגרסיבי. הבעיה: האוהדים החדשים הם כנראה ממש לא הקהל שלכם, והמחיר – מופקע.
קרא עוד

כך תפספס את הקורא: 5 סוגים של כותרות גרועות לתוכן שיווקי באינטרנט

הכותרת היא זו שבדרך כלל תקבע אם הקורא ימשיך להתעניין בשאר התוכן השיווקי. אם הכותרת שלך משעממת, מתחכמת, לא ברורה, יצירתית מדי או פשוט לא קיימת, היא תכשיל גם את המסר השיווקי.
קרא עוד

איך עושים כסף מניהול עמוד עסקי בפייסבוק?

ניהול עמוד עסקי בפייסבוק הוא כלי שימושי כמעט לכל עסק שמעוניין בחשיפה נוספת באינטרנט, ובשילוב של פרסום בפייסבוק הוא גם יכול למשוך לקוחות חדשים בקלות. מדריך מקוצר לעסקים ברשת החברתית.
קרא עוד

איך הופכים פרופיל אישי בפייסבוק לדף עסקי?

אם צברת 5,000 חברים בפרופיל הפייסבוק האישי שלך, אתה כנראה עסק, ארגון או סלב בהתהוות – וזה הזמן לעבור לדף עסקי. בלחיצה פשוטה על לינק אחד, ניתן להמיר את הפרופיל האישי לעסקי, ולהפוך את החברים ללייקים.
קרא עוד

כך תשיג אתר אינטרנט טוב יותר משל המתחרים שלך

לפני שמתחילים בתכנון, קופירייטינג וכתיבת תוכן לאתר, רצוי לבצע בדיקה יסודית של אתרי המתחרים שלך ולהבין מה אפשר לשפר כדי להתעלות עליהם בתוכן ובעיצוב. כאן תלמד איך עושים את זה.
קרא עוד

10 תקלות מרגיזות שתגלה בפיתוח של אתר אינטרנט

העבודה על אתר אינטרנט לא מסתיימת בכתיבת תוכן ועיצוב, והבעיות מתחילות לצוץ דווקא אחרי שמסתיים שלב הפיתוח. זה הזמן שבו מגלים כותרות עקומות, פונט שלא היה כלול במחיר, וטקסט בקלינגונית במקום מסך תודה.
קרא עוד

פרסום ושיווק בפייסבוק: כך תייצר פרסום ממוקד ואפקטיבי

רק בפייסבוק אפשר לפרסם שמלות כלה לנשים מאורסות בנות 20 ומעלה או ביטוח מקיף לנהג חדש לבני 18 עד 20, שסביר להניח שהוציאו רישיון נהיגה לאחרונה. כך הפכה פייסבוק לאחת הפלטפורמות החזקות לשיווק באינטרנט.
קרא עוד

המדריך השלם לתכנון וכתיבת תוכן לאתרי אינטרנט

איך מתכננים תוכן לאתר אינטרנט ולעמוד הראשי, מה זה מסמך בריף, למה צריך להכין רשימה של מילים ומה צריך לעשות כדי שהאתר שלך יהיה טוב יותר מהאתרים המתחרים? כל התשובות במדריך הבא.
קרא עוד

7 דברים שצריך לדעת על כתיבת תוכן לאתר אינטרנט

אחרי שגיבשת בריף, קונספט ורשימה של מילות חיפוש, זה הזמן להתחיל לשחק בלהיות קופירייטר: השלב בו אפשר להתחיל בתהליך קופירייטינג וכתיבה של תוכן לאתר שלך. כך תעשה את זה נכון.
קרא עוד

מתי מומלץ פרסום בפייסבוק ומתי כדאי לפרסם בגוגל?

פרסום מודעה בפייסבוק שונה מאוד מפרסום מודעה בגוגל, ולפני תחילת הפרסום באינטרנט כדאי לשקול היטב את ההבדלים. במקרים רבים בהם פרסום בפייסבוק לא יעבוד, כדאי להעדיף דווקא פרסום בגוגל – שעשוי להתאים יותר.
קרא עוד

כתיבת תוכן לאתרי אינטרנט בהתאמה לקהל היעד

בניית אתר אינטרנט חייבת להתחיל בתכנון ובהבניה נכונה של המסרים השיווקיים, ולהמשיך בכתיבה של התוכן המתאים לאתר, כשהעיצוב והפיתוח מגיעים רק בהמשך. רוצה לכתוב תוכן לאתרים שעושה את העבודה? זו הדרך.
קרא עוד

שימוש בפייסבוק בישראל ובעולם: נתונים וסטטיסטיקות שכדאי להכיר

על פי נתוני האתר socialbakers.com, נכון לספטמבר 2012 רשומים בפייסבוק יותר מ-910 מיליון משתמשים בעולם, מתוכם 3.7 מיליון בישראל. אז כמה זמן אנחנו מבלים בפייסבוק וכמה לייקים יש לג'ניפר לופז?
קרא עוד

מה כוללת חבילת פרסום בפייסבוק?

פרסום בפייסבוק מתחיל בניתוח מעמיק של המוצר וקהלי היעד, וכולל מעקב יומיומי והפקת דו"ח ביצועים חודשי. בוא לגלות איך פרסום מודעה בפייסבוק יכול להזניק גם את העסק שלך!
קרא עוד

איזה מילות חיפוש צריך לשלב בתהליך כתיבת תוכן לאתר אינטרנט?

השלב האחרון בתכנון אתר אינטרנט לפני קופירייטינג, כתיבת תוכן לאתר ויציאה לעיצוב ופיתוח, הוא בדיקה של מילות החיפוש הרלוונטיות לצורך קידום האתר במנועי חיפוש. מדריך מזורז לפיצוח גוגל.
קרא עוד

תוכן שיווקי בדפוס: איך כותבים ברושור או פלייר?

היזהרו מעודף טקסט ועיצוב מוגזם, הוסיפו רשימת יתרונות ושלבו גם ציטוטים או המלצות של לקוחות. איך לנסח תוכן שיווקי לברושור או לפלייר של עסק, מוצר או שירות, ועל איזה תוכן מומלץ לוותר?
קרא עוד

אם כל אחד יכול לכתוב, למה בכלל צריך קופירייטינג?

קופירייטינג, או תוכן שיווקי, הוא תחום שדורש הרבה ידע וניסיון בתחום הכתיבה, אך בעיקר בתחום השיווק. קופירייטר צריך לדעת לכתוב - אבל הוא חייב לדעת גם למכור, כדי לגרום לקורא לקלוט את המסר ולהפוך ללקוח.
קרא עוד

קופירייטינג למתחילים: דבר אל הקורא, לא על עצמך

לקוח טיפוסי שנתקל בחומר פרסומי, אתר אינטרנט, באנר שקפץ לו על המסך או מודעת פייסבוק, הוא במקרה הטוב אדיש, ובמקרה הרע – עוין. הוא רוצה לדעת רק דבר אחד: מה הוא מרוויח מזה?
קרא עוד

איך כותבים פרופיל חברה?

מומלץ להתחיל בתיאור קצר של החברה או העסק, לפרט את תחומי הפעילות, להדגיש יתרונות מרכזיים לעומת המתחרים, קצת עובדות ומספרים ופרטים נוספים על הבעלים. רק אל תגזימו עם החזון.
קרא עוד